Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy

Data sporządzenia

2018-11-05

Raport bieżący nr

46/2018

 

Zarząd TIM SA informuje, że w dniu 05 listopada 2018 r. podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2018 roku w łącznej wysokości 22.199.200 zł _słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych_ brutto, czyli 1 zł _słownie:jeden złoty_ brutto na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 1.109.960 zł _słownie: jeden milion sto dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych_ pochodzi z zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie 01.01.2018 r – 30.06.2018 r, zaś kwota w wysokości 21.089.240 zł _słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych_ pochodzi ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym.
Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2018 roku uprawnionych jest 22.199.200 akcji na okaziciela TIM SA.
Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2018 roku uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki TIM SA w dniu 13 grudnia 2018 roku, natomiast wypłata nastąpi w dniu 20 grudnia 2018 roku.

TIM SA posiada wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018, a wypłata zaliczki jest zgodna z treścią art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych tj.:
– roczne sprawozdanie finansowe spółki TIM SA sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazało zysk netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie 732 tys. zł,
– półroczne sprawozdanie finansowe spółki TIM SA sporządzone na dzień 30 czerwca 2018 roku, wykazało zysk netto za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku w kwocie 3.691 tys. zł,
– Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 05 października 2018r upoważniło Zarząd TIM SA do dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszu dywidendowym TIM SA., na którym zgromadzone są środki w kwocie 57 489 200,34 PLN, według stanu na dzień 30.06.2018r, w celu finansowania wypłaty zaliczek na poczet dywidendy.

Powyższe sprawozdania zostały zbadane przez biegłego rewidenta – firmę Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Poznaniu, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 4055.
Rada Nadzorcza TIM SA, na posiedzeniu w dniu 05 listopada 2018 r., wyraziła zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2018 na wyżej wymienionych warunkach zaproponowanych przez Zarząd TIM SA.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-11-05, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2018-11-05, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj