Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy

Data sporządzenia

2019-11-07

Raport bieżący nr

36/2019

 

Zarząd TIM S.A._ dalej: „TIM S.A., lub „Spółka”_ informuje, że w dniu 7 listopada 2019 r. podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2019 roku w łącznej wysokości 17.759.360 zł _słownie: siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych_ brutto, czyli 0,80 zł _słownie: osiemdziesiąt groszy_ brutto na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 5.549.800 zł _słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych_ pochodzi z zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie 01.01.2019 r – 30.06.2019 r, zaś kwota w wysokości 12.209.560 zł _słownie: dwanaście milionów dwieście dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych_ pochodzi ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym.
Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2019 roku uprawnionych jest 22.199.200 akcji na okaziciela TIM S.A..
Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2019 roku uzyskują akcjonariusze posiadający akcje spółki TIM S.A. w dniu 13 grudnia 2019 roku, natomiast wypłata nastąpi w dniu 20 grudnia 2019 roku.

TIM S.A. posiada wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019, a wypłata zaliczki jest zgodna z treścią art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych tj.:
1_roczne sprawozdanie finansowe spółki TIM S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazało zysk netto za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w kwocie 10.214 tys. zł,
2_półroczne sprawozdanie finansowe spółki TIM S.A. sporządzone na dzień 30 czerwca 2019 roku, wykazało zysk netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku w kwocie 11.779 tys. zł,
3_Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 5 października 2018r upoważniło Zarząd TIM S.A. do dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszu dywidendowym TIM S.A., na którym zgromadzone są środki w kwocie 45 504 tys. zł, według stanu na dzień 30.06.2019 r, w celu finansowania wypłaty zaliczek na poczet dywidendy.
Powyższe sprawozdania zostały zbadane przez biegłego rewidenta – firmę Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Poznaniu, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 4055.
Rada Nadzorcza TIM S.A., na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2019 r., wyraziła zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2019 na wyżej wymienionych warunkach zaproponowanych przez Zarząd TIM S.A.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-11-07, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2019-11-07, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj