Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy

Data sporządzenia

2021-11-16

Raport bieżący nr

32/2021

 

Zarząd TIM S.A._ dalej: „TIM S.A., lub „Spółka”_ informuje, że w dniu 16 listopada 2021 r. podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2021 roku w łącznej wysokości 26 639 040 zł _ słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści złotych _ brutto, czyli 1,20 zł _słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy_ brutto na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 17 759 360 _słownie: siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych_ pochodzi z zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 r, natomiast kwota w wysokości 8 879 680 zł _słownie: osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych_ pochodzi ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym.
Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2021 roku uprawnionych jest 22.199.200 akcji na okaziciela TIM S.A..

Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2021 roku uzyskują akcjonariusze posiadający akcje spółki TIM S.A. w dniu 16 grudnia 2021 roku, natomiast wypłata nastąpi w dniu 23 grudnia 2021 roku.

TIM S.A. posiada wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021, a wypłata zaliczki jest zgodna z treścią art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych tj.:
1_roczne sprawozdanie finansowe spółki TIM S.A. sporządzone za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje zysk netto w kwocie 36 039 tys zł,
2_półroczne sprawozdanie finansowe spółki TIM S.A. sporządzone za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazuje zysk netto w kwocie 35 984 tys zł,
3_Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 5 października 2018r upoważniło Zarząd TIM S.A. do dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszu dywidendowym TIM S.A., na którym zgromadzone są środki w kwocie 37.659 tys zł, według stanu na dzień 30.06.2021 r, w celu finansowania wypłaty zaliczek na poczet dywidendy.
Powyższe sprawozdania finansowe zostały zbadane przez biegłego rewidenta – firmę Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Poznaniu, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 4055.
Rada Nadzorcza TIM S.A., na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2021 r., wyraziła zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2021 na wyżej wymienionych warunkach zaproponowanych przez Zarząd TIM S.A..

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2021-11-16, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2021-11-16, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj