Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy

Data sporządzenia

2022-11-16

Raport bieżący nr

33/2022

 

Zarząd TIM S.A._ dalej: „TIM S.A., lub „Spółka”_ informuje, że w dniu 16 listopada 2022 r. podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2022 roku w łącznej wysokości 29 968 920 zł _słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy i dziewięćset dwadzieścia złotych_ brutto, czyli 1,35 zł _ słownie: jeden złoty trzydzieści pięć groszy_ brutto na jedną akcję, z zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie 01.01.2022 – 30.06.2022 r.

Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2022 roku uprawnionych jest 22.199.200 akcji na okaziciela TIM S.A.

Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2022 roku uzyskują akcjonariusze posiadający akcje spółki TIM S.A. w dniu 16 grudnia 2022 roku, natomiast wypłata nastąpi w dniu 23 grudnia 2022 roku.

TIM S.A. posiada wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2022, a wypłata zaliczki jest zgodna z treścią art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych tj.:

1_zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. roczne sprawozdanie finansowe TIM S.A. sporządzone za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazuje zysk netto w kwocie 82 531 tys zł,
2_półroczne sprawozdanie finansowe spółki TIM S.A. sporządzone za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku wykazuje zysk netto w kwocie 60 759 tys zł.

Powyższe sprawozdania zostały zbadane przez biegłego rewidenta – firmę Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Poznaniu, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 4055.

Rada Nadzorcza TIM S.A., na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2022 r., wyraziła zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2022 na wyżej wymienionych warunkach zaproponowanych przez Zarząd TIM S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2022-11-16, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2022-11-16, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj