Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy

(Emitent – PAP – sobota, 24 września 15:52)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza TIM SA na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 24.09.2005r, podjęła uchwałę na mocy której wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2005 w wysokości 2.649.400 zł ( słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych ) na następujących zasadach: – wysokość zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2005 przypadającej na jedną akcję – 13 gr ( słownie: trzynaście groszy )brutto, dzień dywidendy – 10.11.2005r, – wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2005- 16.11.2005r.

 

Podstawa prawna: § 45 ust. 1 pkt 7 RO – dywidendy

Raport bieżący nr 28/2005

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-09-24 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2005-09-24 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

drukuj