Założenia polityki dywidendowej TIM SA

(Emitent – PAP – poniedziałek, 26 września 09:31)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza TIM SA na posiedzeniu , które odbyło się w dniu 24.09.2005r zatwierdziła dokument „Założenia polityki dywidendowej TIM SA” w następującym brzmieniu: Założenia polityki dywidendowej TIM S.A. Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym oświadcza, iż mając na uwadze zarówno zapewnienie bezpiecznego rozwoju Spółki, jak i zagwarantowanie okresowej wypłaty środków pieniężnych akcjonariuszom TIM S.A., w przyjętej polityce dywidendowej zamierza stosować się do następujących zasad:

1. Zarząd TIM SA deklaruje, iż we wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A. o podział zysku po zakończeniu roku obrotowego, każdorazowo uwzględni wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy obliczoną zgodnie z poniższymi zasadami. W sytuacji gdy wypłata dywidendy, o której mowa powyżej będzie zagrażała stabilnemu rozwojowi Spółki, Zarząd TIM S.A. zawnioskuje o przeznaczenie środków na wypłatę dywidendy na fundusz dywidendowy.

2. Dywidenda obliczona zostanie zgodnie z następującym wzorem :

Zysk netto wypracowany w roku za który wypłacana jest
dywidenda – nakłady inwestycyjne zaplanowane na rok bieżący
D =  ————————————————————————— 
2

gdzie: D = wysokość dywidendy

3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. podejmie uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy.

4. Zarząd TIM S.A. na podstawie art. 349 KSH oraz par. 19 ust. 2 Statutu Spółki upoważniony jest do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy na koniec roku obrotowego, po spełnieniu przesłanek i w trybie określonym w artykule 349 KSH.

5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4 Zarząd występuje o zgodę na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy na koniec roku obrotowego do Rady Nadzorczej TIM S.A.

6. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy może być wypłacona, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk oraz w sytuacji, gdy zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu TIM SA na koniec roku obrotowego spełnione zostaną warunki do wypłaty dywidendy, o których mowa w pkt. 2. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wskazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty dywidendy może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

7. O planowanej wypłacie dywidendy Zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.

8. Zarząd TIM S.A. zobowiązuje się do opublikowania w raporcie bieżącym łącznej sumy planowanych nakładów inwestycyjnych na rok obrachunkowy wraz z prognozą wyników finansowych spółki na dany rok obrachunkowy.

 

Podstawa prawna: § 45 ust. 1 pkt 7 RO – dywidendy

Raport bieżący nr 29/2005

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-09-26 Prezes Zarządu Krzysztof Folta

2005-09-26 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

drukuj