Zamiar wypłaty dywidendy

(Emitent – PAP – niedziela, 23 kwietnia 15:56)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 22.04.2006r Rada Nadzorcza TIM SA pozytywnie oceniła wniosek Zarządu TIM SA złożony w przedmiocie podziału zysku wypracowanego w 2005r. Zgodnie z wyżej wymienionym wnioskiem, który przedłożony zostanie pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA, Zarząd TIM SA , działając zgodnie z przyjętą polityką dywidendową , proponuje przeznaczyć z zysku wypracowanego w 2005r kwotę w wysokości 5.095.000 PLN ( słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych ) na wypłatę dywidendy, co w konsekwencji daje dywidendę w wysokości 0,25 zł brutto na jedną akcję, z czego 0,13 zł brutto na jedną akcję wypłacone zostało w dniu 16.11.2005r tytułem zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej w danym roku obrotowym. Proponowany przez Zarząd TIM SA dzień dywidendy to 25.07.2006r, a proponowany termin wypłaty dywidendy – 08.08.2006r.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 14/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-04-23 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-04-23 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj