Zamiar złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej TIM SA

Data sporządzenia

2014-04-04

Raport bieżący nr

7/2014

 

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 03.04.2014r został poinformowany przez Członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Marka Świętonia o zamiarze złożenia rezygnacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu TIM SA. z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej TIM SA. 

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2014-04-04, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2014-04-04, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj