Zamiar złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji przez Członka Rady Nadzorczej TIM SA

Data sporządzenia

2012-05-24

Raport bieżący nr

10/2012

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 23.05.2012 r. został poinformowany przez Członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Radosława Koelnera, iż z przyczyn osobistych Pan Koelner nie będzie mógł dłużej wykonywać powierzonych obowiązków Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. z zaangażowaniem, jakiego oczekiwano by od członka organu nadzoru spółki kapitałowej.

Ponadto Pan Radosław Koelner oświadczył, iż z uwagi na powyższe na najbliższym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zamierza złożyć rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej TIM SA.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2012-05-24, Artur Piekarczyk – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu
2012-05-24, Anna Słobodzian-Puła – Prokurent

drukuj