Zatwierdzenie prospektu 3LP S.A. przez KNF

Data sporządzenia

2022-04-26

Raport bieżący nr

8/2022

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „TIM S.A.” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2021 z dnia 2 listopada 2021 roku w sprawie złożenia przez spółkę zależną Emitenta tj. 3LP S.A. z siedzibą w Siechnicach _dalej: „3LP S.A.” lub „Spółka” _ wniosku o zatwierdzenie prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego _dalej „KNF”_ informuje, że w dniu 25 kwietnia 2022 r KNF zatwierdziła prospekt emisyjny 3LP S.A. sporządzony w związku z:

a_ ofertą publiczną nie więcej niż 15.900.000 nowo emitowanych akcji zwykłych serii E 3LP S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz
b_ ubieganiem się przez 3LP S.A. o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym _podstawowym_ prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. :
i_ 100.000 istniejących akcji zwykłych serii A 3LP S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
ii_ 35.000.000 istniejących akcji zwykłych serii B 3LP S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
iii_ 24.000.000 istniejących akcji zwykłych serii C 3LP S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
iv_ nie więcej niż 15.900.000 nowo emitowanych akcji zwykłych serii E 3LP S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz
v_ nie więcej niż 15.900.000 praw do akcji serii E 3LP S.A.

O rozpoczęciu prac przygotowawczych do pierwszej oferty publicznej _ IPO _ akcji 3LP S.A. Emitent informował w raporcie bieżącym 21/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu 3LP S.A., Spółka kontynuowała będzie działania mające na celu przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej akcji 3LP S.A. oraz dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2022-04-26, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2022-04-26, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj