Zawarcie aneksów do umów pomiędzy TIM SA, 3LP SA i mLeasing Sp. z o.o.

Data sporządzenia

2018-05-09

Raport bieżący nr

13/2018

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 09.05.2019 r. spółka TIM SA otrzymała informację o podpisaniu przez mLeasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie datowanych na dzień 07.05.2018r aneksów do umów leasingu finansowego z dnia 14.06.2017 oraz 26.10.2017, których stronami są: 3LP SA z siedzibą w Siechnicach _dalej „3LP SA” _, w której TIM SA posiada 100 % akcji oraz mLeasing Sp. z o.o., jak również aneksów do umów warunkowego przejęcia praw i obowiązków z dnia 14.06.2017r oraz 26.10.2017 r, których stronami są: TIM SA, 3LP SA oraz mLeasing Sp. z o.o..
O zawarciu ww. umów TIM SA informowała w raporcie bieżącym nr 23/2017 przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 14.06.2017r oraz w raporcie bieżącym nr 36/2017 przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 27.10.2017r .
Na mocy postanowień ww. aneksów zmienione zostały zabezpieczenia należytego wykonania postanowień ww. umów, tj. mLeasing Sp. z o.o. wyraził zgodę na wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz mLeasing Sp. o.o. na nieruchomości gruntowej położonej w Siechnicach, gmina Siechnice, przy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 544/58 dla której Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1O/00062692/3 będącej w użytkowaniu wieczystym 3LP S.A., odnośnie której w dniu 23.04.2018r zawarta została warunkowa umowa sprzedaży _raport bieżący nr 11/2018 z dnia 24.04.2018 _, w zamian za co 3LP SA zobowiązała się do wpłaty kwoty 1 000 000 zł na rachunek mLeasing Sp. z o.o. tytułem kaucji zabezpieczającej oraz zwiększone zostało poręczenie TIM SA o łączną kwotę 1. 500.000 zł _ słownie: jeden milion pięćset tysięcy_ złotych.
Wartość aktywów _wyposażenia Centrum Logistycznego w Siechnicach_ z dotychczas zawartych pomiędzy TIM SA, 3LP SA oraz mLeasing Sp. z o.o. umów dotyczących nabycia oraz leasingu wyposażenia Centrum Logistycznego w Siechnicach wynosi na dzień sporządzenia niniejszego raportu 40 519 094,45 PLN _ słownie: czterdzieści milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery i 45/100 złotych _ netto.

Łączna wartość poręczenia przez TIM SA. umów zawartych z mLeasing Sp. z o.o. wynosi 23 770 629,33 PLN _ słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć i 33/100 złotych _.

Zarząd TIM SA wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną, w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 MAR z uwagi na fakt, iż łączna kwota potencjalnego zobowiązania TIM SA wobec mLeasing sp. z.o.o. wynikającego z faktu poręczenia ww. umów, może mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe TIM SA.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-05-09, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2018-05-09, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj