Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

Data sporządzenia

2015-05-12

Raport bieżący nr

13/2015

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej : „Spółka”) informuje, iż w dniu 11 maja 2015 r. zawarta została przez TIM SA z firmą HE Enterprises spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 56 C (dalej „Kupujący”), przedwstępna umowa sprzedaży (dalej „Umowa”) części nieruchomości położonej w Siechnicach, przy ul. Kwiatkowskiego 24, ograniczonej do:

1) działek ewidencyjnych o nr 544/60, 544/73 oraz projektowanych działek o nr. 544/83, 544/84, 544/85, 544/86, 544/88, 544/89, które powstaną po podziale działek ewidencyjnych o nr 544/53, 544/56, 544/57 o łącznej powierzchni ok. 69.910 mkw, dla których Sąd Rejonowy w Oławie , V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1O/00037080/6, a których użytkownikiem wieczystym jest TIM SA,

2) działek ewidencyjnych o nr. 544/75, 544/47 oraz projektowanych działek o nr. 544/80, 544/81, które powstaną po podziale działki o nr. ewidencyjnym 544/49, o łącznej powierzchni ok. 17.249 mkw, dla których Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1O/00043002/1, a których właścicielem jest TIM SA, (dalej: „Nieruchomość”) wraz z budynkami i budowlami posadowionymi na Nieruchomości oraz innymi aktywami ruchomymi i prawami majątkowymi związanymi z Nieruchomością (dalej: „Przedmiot Sprzedaży”).

W ww. umowie strony ustaliły następującą cenę sprzedaży ww. aktywów:

1) cena sprzedaży metra kwadratowego gruntu oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu wynosi 110 zł (słownie: sto dziesięć złotych) netto. Łączna powierzchnia sprzedawanych gruntów (zarówno gruntów stanowiących własność TIM SA, jak i tych, co do których TIM SA jest użytkownikiem wieczystym), które mają być przedmiotem sprzedaży wynosi ok. 87.159 mkw (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych). Na dzień zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży ostateczna powierzchnia sprzedawanych gruntów/prawa wieczystego użytkowania gruntu ustalona zostanie w oparciu o ostateczną decyzję podziałową,

2) cena za budynki i budowle, aktywa i prawa majątkowe związane z Nieruchomością wynosi łącznie 32.319.060 PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt złotych) netto,
Cena, o której mowa powyżej, zostanie powiększona o należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
Cena sprzedaży zapłacona zostanie w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży.

Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży Nieruchomości oraz innych praw i aktywów objętych umową jest uzależnione od spełnienia szeregu warunków opisanych w umowie, z których najważniejsze to: i) dokonanie podziału działek zgodnie z projektem podziału działek ustalonym przez Strony, ii) uzyskanie decyzji administracyjnych wskazanych w Umowie, dotyczących Nieruchomości.
Zarówno Sprzedający, jak i Kupujący mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku spełnienia się / niespełnienia się okoliczności przewidzianych w Umowie, takich jak m.in. nieprawdziwość zapewnień złożonych do Umowy, ogłoszenie upadłości drugiej strony, wszczęcie postępowania likwidacyjnego wobec drugiej strony, naruszenie zobowiązań wynikających z Umowy, ustanowienie hipoteki przymusowej na Nieruchomości itp.
Ponadto Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie do 10 czerwca 2015 r., w przypadku, gdy po dokonaniu analizy założeń biznesowych transakcji objętej niniejsza umową, Kupujący uzna, że po rozwiązaniu Umowy najmu potencjalna dalsza komercjalizacja Przedmiotu Sprzedaży nie będzie zapewniała zwrotów z inwestycji.
W opinii Zarządu TIM SA umowa nie zawiera żadnych specyficznych warunków, poza opisanymi w niniejszym raporcie.
Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi, nadzorującymi Spółkę, a Kupującym nie istnieją żadne powiązania poza powiązaniami wynikającymi z niniejszej umowy.
Umowa sprzedaży zawarta zostanie nie wcześniej niż 01 sierpnia 2015 r. i nie później niż 02 grudnia 2015 r.
Wraz z Umową sprzedaży zawarta zostanie umowa najmu, na mocy której Sprzedający wynajmie od Kupującego na okres 15 lat i 9 miesięcy budynek magazynowy znajdujący się na nieruchomości wraz z placem składowym. Na pozostałej części nieruchomości Kupujący wybuduje budynek magazynowy o powierzchni ok. 29.500 mkw, który następnie wynajęty zostanie przez Kupującego Sprzedającemu. Szacunkowy miesięczny czynsz najmu za istniejący budynek magazynowy oraz budynek magazynowy, który wybudowany zostanie przez Kupującego, stanowi kwotę w wysokości 129.717 EUR. Ostateczny czynsz najmu ustalony zostanie na podstawie rzeczywistych kosztów inwestycji polegającej na wybudowaniu nowego budynku magazynowego.
Umowa została uznana za znaczącą, a zbywane na jej podstawie aktywa – za aktywa o znacznej wartości, ponieważ ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych TIM SA.
O zamiarze sprzedaży Nieruchomości Spółka informowała w raportach bieżących o nr. 10/2014 z dnia 14.042014 r., 16/2014 z dnia 13.05.2014 r., 27/2014 z dnia 21.10.2014 r., 29/2014 z dnia 26.11.2014 r., 2/2015 z dnia 14.01.2015 r.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-05-12, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2015-05-12, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj