Zawarcie umów kredytowych

Data sporządzenia

2015-05-25

Raport bieżący nr

16/2015

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 25 maja 2015r Spółka otrzymała podpisany przez obie strony egzemplarz Aneksu nr 1, z dnia 22 maja 2015r, do umowy kredytowej nr 09/045/14/Z/VV z dnia 22.05.2015r pomiędzy mBank SA z siedzibą w Warszawie ( zwanym dalej „Bankiem”), a TIM SA.

Na podstawie ww. Aneksu nr 1 do umowy kredytowej Bank przedłużył TIM SA kredyt bankowy w wysokości 5 mln PLN ( słownie: pięć milionów złotych ) do dnia 19 maja 2016r.
Oprocentowanie kredytu ustalone zostało jako suma zmiennej stopy WIBOR dla kredytów międzybankowych O/N oraz marży Banku.
Podstawowym zabezpieczeniem określonym w umowie kredytowej, o której mowa powyżej, jest hipoteka umowna do kwoty 7,5 mln PLN ( siedem milionów pięćset tysięcy ) na będącej w użytkowaniu wieczystym TIM SA nieruchomości gruntowej położonej w Siechnicach, działka nr 544/74, oraz na nieruchomości budynkowej posadowionej na tym gruncie, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WR1O/00061572/9 ( wpis hipoteki na I miejscu ), cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, w zakresie dotyczącym ww. nieruchomości oraz oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.
Dotychczasowym zabezpieczeniem ww. kredytu była hipoteka umowna do kwoty 7,5 mln PLN, wpisana na nieruchomości zabudowanej położonej we Wrocławiu, przy ul. Stargardzkiej 8 a, dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą o nr KW WR1K/00095155/3 . O ustanowieniu ww. hipoteki Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2014 z dnia 27.05.2014r oraz nr 26/2014 z dnia 17.06.2014r. Bank wyda zgodę na wykreślenie ww. hipoteki niezwłocznie po przedłożeniu w Banku kopii wniosku o wpis hipoteki na rzecz Banku na nieruchomości położonej w Siechnicach, o której mowa powyżej.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.
Wartość umowy nie przekracza 10 % kapitałów własnych TIM SA, jednak hipoteka, do której ustanowienia, tytułem zabezpieczenia, zobowiązała się Spółka ma wartość większą niż równowartość kwoty 1.000.000 EUR, przeliczonej według kursu średniego ogłoszonego przez NBP.
O ustanowieniu hipoteki, o której mowa powyżej, Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym przekazanym do publicznej wiadomości niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia sądu wieczystoksięgowego o wpisie hipoteki do księgi wieczystej, o której mowa powyżej.
Ponadto, Zarząd TIM SA informuje, iż w dniu 25.05.2015r Spółka otrzymała podpisany przez obie strony egzemplarz umowy o kredyt odnawialny nr 09/088/15/Z/LI z dnia 22.05.2015r zawartej pomiędzy Bankiem, a TIM SA.
Na podstawie ww. umowy Bank udzielił TIM SA, na warunkach określonych w ww. umowie, kredytu odnawialnego w wysokości 5 mln PLN ( słownie: pięć milionów złotych ) do dnia 19 maja 2016r.
Oprocentowanie kredytu ustalone zostało jako suma zmiennej stopy WIBOR dla kredytów międzybankowych jedno miesięcznych oraz marży Banku.
Podstawowym zabezpieczeniem określonym w umowie kredytowej, o której mowa powyżej, jest hipoteka umowna do kwoty 7,5 mln PLN ( siedem milionów pięćset tysięcy ) na będącej w użytkowaniu wieczystym TIM SA nieruchomości gruntowej położonej w Siechnicach, działka nr 544/74, oraz na nieruchomości budynkowej posadowionej na tym gruncie, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Oławie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WR1O/00061572/9 ( wpis hipoteki na II miejscu), cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, w zakresie dotyczącym ww. nieruchomości oraz oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.
Wartość umowy nie przekracza 10 % kapitałów własnych TIM SA, jednak hipoteka, do której ustanowienia, tytułem zabezpieczenia, zobowiązała się Spółka ma wartość większą niż równowartość kwoty 1.000.000 EUR, przeliczonej według kursu średniego ogłoszonego przez NBP.
O ustanowieniu hipoteki, o której mowa powyżej, Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym przekazanym do publicznej wiadomości niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia sądu wieczystoksięgowego o wpisie hipoteki do księgi wieczystej, o której mowa powyżej.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-05-25, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2015-05-25, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj