Zawarcie umowy faktoringowej

Data sporządzenia

2018-05-11

Raport bieżący nr

16/2018

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 10.05. 2018r został poinformowany o podpisaniu przez mFaktoring SA z siedzibą w Warszawie _dalej: „Faktor”_ Umowy faktoringowej nr 53/2018 _dalej: „Umowa”_ zawartej pomiędzy TIM SA _ dalej: „Spółka”_ a Faktorem, datowanej na dzień 07.05.2018r.
Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Faktora na rzecz TIM SA usług faktoringowych.
Na mocy Umowy Faktor zobowiązał się do udostępnienia finansowania do łącznej kwoty dostępnego limitu w wysokości 20.000.000 PLN _dwadzieścia milionów złotych_ z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorców Spółki.
Zabezpieczeniem Umowy jest cesja praw z polisy ubezpieczeniowej zawartej z Atradius Crédito y Caución S.A de Seguros y Reaseguros Spółką Akcyjną Oddziałem w Polsce, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Spółki, cesja z rachunków bankowych Spółki prowadzonych przez mBank SA.
Faktor w ramach umowy jest uprawniony pobierać prowizje oraz odsetki od udzielonego finansowania a także dalsze techniczne opłaty wskazane w Umowie, przy czym wysokość tych świadczeń została ukształtowana na zasadach rynkowych.
Umowa o której mowa powyżej zawarta jest na czas nieokreślony.
Zarząd TIM SA wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną, w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 MAR z uwagi na fakt, iż kwota potencjalnego zobowiązania TIM SA wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy mBank, może mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe TIM SA.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-05-11, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2018-05-11, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj