Zawarcie umowy kredytowej

Data sporządzenia

2014-05-27

Raport bieżący nr

19/2014

 

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach informuje, iż w dniu 26 maja 2014r zawarta została pomiędzy TIM SA, a mBank SA z siedzibą w Warszawie, Oddział Korporacyjny z siedzibą we Wrocławiu ( dalej :” Bank” ) umowa kredytowa.
Na podstawie ww. umowy kredytowej Bank udzielił TIM SA kredytu na łączną kwotę 5.000.000 PLN ( słownie : pięć milionów złotych ). Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na podstawie stawki WIBOR dla kredytów międzybankowych O/N + marża Banku. Zgodnie z zapisami umowy kredytowej udzielony kredyt może być wykorzystany na finansowanie bieżącej działalności Spółki z terminem wykorzystania i jego spłaty do dnia 21.05.2015r.
W umowie nie zastrzeżono kar umownych, których wartość przekracza 10 % jej wartości. Podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka umowna do kwoty 7.500.000 PLN, która zostanie ustanowiona na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8a, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW WR1K/00095155/3.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.
Wartość umowy nie przekracza 10 % kapitałów własnych TIM SA, jednak hipoteka, do której ustanowienia, tytułem zabezpieczenia, zobowiązała się Spółka ma wartość większą niż równowartość kwoty 1.000.000 EUR, przeliczonej według kursu średniego ogłoszonego przez NBP.
O ustanowieniu hipoteki, o której mowa powyżej, Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym przekazanym do publicznej wiadomości niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia sądu wieczystoksięgowego o wpisie hipoteki do księgi wieczystej, o której mowa powyżej.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2014-05-27, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2014-05-27, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj