Zawarcie umowy przenoszącej własność akcji Rotopino.pl S.A.

Data sporządzenia

2020-12-29

Raport bieżący nr

42/2020

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, informuje, iż w dniu 29 grudnia 2020 roku w wykonaniu warunkowej _zobowiązującej_ umowy sprzedaży akcji Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy zawarta została pomiędzy TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _Sprzedający_ a Oponeo.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _Kupujący_ umowa przenosząca własność 10.000.000 _słownie: dziesięciu milionów_ akcji na okaziciela Rotopino.pl S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł _słownie: dziesięć groszy_ każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł _słownie: jeden milion złotych_, które to akcje stanowią 100% kapitału zakładowego spółki Rotopino.pl, za cenę 35 000 000,00 zł _słownie: trzydzieści pięć milionów złotych_.

Informację o zawarciu warunkowej _zobowiązującej_ umowy sprzedaży akcji Rotopino.pl S.A. Zarząd TIM S.A. przekazał do publicznej wiadomości w dniu 27 listopada 2020 roku w raporcie bieżącym nr 37/2020.
Informację o spełnieniu się warunku, o którym mowa w warunkowej _zobowiązującej_ umowie sprzedaży akcji Rotopino.pl S.A. Zarząd TIM S.A. przekazał do publicznej wiadomości w dniu 24 grudnia 2020 roku w raporcie bieżącym nr 41/2020.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Zarząd TIM S.A. uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 7 MAR, z uwagi na potencjalny wpływ ww. faktów na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej TIM.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-12-29, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2020-12-29, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj