Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od TIM SA

Data sporządzenia

2018-09-28

Raport bieżący nr

40/2018

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”_ informuje, że w dniu 28 września 2018 roku jednostka zależna od Emitenta – 3LP SA z siedzibą w Siechnicach _ „Sprzedający”_ zawarła z IPD Południe Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu _ „Kupujący”_ dwie umowy zbycia prawa użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości, zlokalizowanych we Wrocławiu przy ulicy Stargardzkiej o łącznej powierzchni 2,15 ha _”Umowa 1” i „Umowa 2″_.

Umowa 1 to umowa zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,98 ha oraz prawa własności posadowionych na niej budynków przemysłowych i magazynowych, stanowiących odrębną nieruchomość, za łączną cenę netto 2,9 mln zł netto.

Umowa 2 to przedwstępna warunkowa umowa zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,17 ha oraz prawa własności posadowionych na niej budynków przemysłowych i magazynowych, stanowiących odrębną nieruchomość, za łączną cenę netto 6,5 mln zł netto. Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi pod warunkiem wykreślenia hipoteki, wpisanej w księdze wieczystej ww. nieruchomości lub przedstawienia oświadczenia wierzyciela hipotecznego o zgodzie na wykreślenie hipoteki po spłacie zabezpieczonej nią wierzytelności, w terminie do dnia 15 grudnia 2019 roku.
Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy 2 bez prawa dochodzenia przez Sprzedającego jakichkolwiek roszczeń w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2019 roku, każda ze stron może w terminie do dnia 15 marca 2020 roku odstąpić od Umowy 2.

Pozostałe warunki umowne nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

Zarząd TIM SA wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną, w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 MAR z uwagi na fakt, iż zbycie nieruchomości, o której mowa powyżej, będzie miało wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej TIM.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-09-28, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2018-09-28, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj