Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

Data sporządzenia

2016-03-31

Raport bieżący nr

11/2016

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 30 marca 2016 r. TIM SA zawarła – jako sprzedający – umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu, przy ul. Jaworskiej 11-13, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 3/1, AM-21, o powierzchni 9.214 m2, wraz z prawem własności położonych na ww. nieruchomości budynków, budowli i urządzeń trwale z gruntem związanych, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1K/00095869/1. Cena sprzedaży wyniosła 7.000.000,00 zł powiększonych o podatek od towarów i usług w kwocie 1.610.000,00 zł.

O zamiarze zawarcia ww. transakcji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2016 z dnia 19.02.2016 r.
Jednocześnie Spółka, działając jako najemca, zawarła z nabywcą ww. nieruchomości – działającym jako wynajmujący, umowę najmu lokalu o powierzchni od 1500 m2 do 2000 m2 oraz miejsc postojowych, które zostaną zlokalizowane w budynku, który zostanie wybudowany na ww. nieruchomości przez nabywcę. Umowa najmu została zawarta na okres 7 lat od daty wydania przedmiotu najmu, przy czym data wydania przedmiotu najmu nie może nastąpić później niż w dniu 31 grudnia 2020 r. Umowa przewiduje dla stron umowne prawo odstąpienia w przypadkach określonych w umowie. Warunki ww. umowy nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

W opinii Zarządu TIM S.A. zawarcie umowy sprzedaży, o której mowa powyżej, może mieć wpływ na wyniki finansowe TIM SA.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-03-31, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2016-03-31, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj