Zawarcie umowy z nkt cables SA oraz nkt cables Warszowice Sp. z o.o.

Data sporządzenia

2015-10-07

Raport bieżący nr

31/2015

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 07.10.2015r wpłynął do TIM SA podpisany egzemplarz Aneksu nr 1 do Umowy handlowej NKT CABLES Nr 110094/2014 zawartej w dniu 11.06.2014r pomiędzy TIM SA a nkt cables Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszowicach oraz nkt cables Warszowice Sp. z o.o. z siedzibą w Warszowicach, datowany na dzień 07.09.2015r.
Przedmiotem Umowy handlowej, o której mowa powyżej, jest określenie ogólnych zasad współpracy w zakresie sprzedaży przez nkt cables Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszowicach oraz nkt cables Warszowice Sp. z o.o. z siedzibą w Warszowicach na rzecz TIM SA towarów wyprodukowanych przez ww. firmy. Umowa, o której mowa powyżej zawarta jest na czas nieokreślony. Przedmiotem Aneksu nr 1 do Umowy handlowej, o której mowa powyżej, jest określenie zasad współpracy w zakresie sprzedaży przez nkt cables SA oraz nkt cables Warszowice Sp. z o.o. na rzecz TIM SA materiałów elektrotechnicznych na rok 2015 .
Wyżej wymieniona umowa jest umową ramową, co oznacza, że każdorazowo podstawą do jej realizacji są składane przez TIM SA zamówienia towaru określające m.in. asortyment, ilość zamawianego towaru oraz termin dostawy.
Wartość ww. umowy, szacowana jest na kwotę przekraczającą 10 % kapitałów własnych TIM SA. Warunki ww. umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosownych w umowach tego typu. Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych, których maksymalna wartość mogłaby przekroczyć 10 % jej wartości oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Umowa, o której mowa powyżej, spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej szacowana wartość przekracza 10 % kapitałów własnych TIM SA.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-10-07, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2015-10-07, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj