Zawarcie znaczącej umowy

Data sporządzenia

2015-04-10

Raport bieżący nr

8/2015

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 10.04.2015r wpłynął do TIM SA podpisany egzemplarz Aneksu nr 1 do Umowy ramowej z partnerem handlowym zawartej pomiędzy TIM SA a Eaton Electric Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, datowanego na dzień 27.03.2015. 

Informacje o zawarciu ww. umowy ramowej, Zarząd TIM SA podał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 1/2015 z dnia 09.01.2015r.

Przedmiotem Aneksu nr 1 do Umowy ramowej, o której mowa powyżej, jest określenie zasad współpracy w zakresie sprzedaży przez Eaton Electric Sp. z o.o. na rzecz TIM SA materiałów elektrotechnicznych na rok 2015 .

Wyżej wymieniona umowa jest umową ramową, co oznacza, że każdorazowo podstawą do jej realizacji są składane przez TIM SA zamówienia towaru określające m.in. asortyment, ilość zamawianego towaru oraz termin dostawy.

Wartość ww. umowy, szacowana jest na kwotę przekraczającą 10 % kapitałów własnych TIM SA.

Warunki ww. umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosownych w umowach tego typu. Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych, których maksymalna wartość mogłaby przekroczyć 10 % jej wartości oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Umowa, o której mowa powyżej, spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej szacowana wartość przekracza 10 % kapitałów własnych TIM SA

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-04-10, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2015-04-10, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj