Zawarcie znaczacej umowy

Data sporządzenia

2014-06-05

Raport bieżący nr

20/2014

 

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach informuje, iż w dniu 05.06.2014r wpłynęły do TIM SA podpisane egzemplarze umów: Umowy o współpracy oraz Kontraktu Rocznego na rok 2014, zawartych pomiędzy TIM SA a TELEFONIKA KABLE SA z siedzibą w Krakowie, datowane na dzień 27.05.2014r.
Przedmiotem Umowy o współpracy jest określenie ogólnych zasad współpracy w zakresie sprzedaży przez TELEFONIKA KABLE SA na rzecz TIM SA towarów wyprodukowanych przez TELEFONIKA KABLE SA tj. kabli i przewodów.
Przedmiotem Kontraktu Rocznego na rok 2014 jest określenie szczegółowych warunków handlowych zakupu/sprzedaży ww. produktów, pomiędzy TIM SA a TELEFONIKA KABLE SA, obowiązujących w 2014r.
Wyżej wymienione umowy są umowami ramowymi, co oznacza, że każdorazowo podstawą do ich realizacji będą składane przez TIM SA zamówienia towaru określając e m.in. asortyment, ilość zamawianego towaru oraz termin dostawy.
Umowa o współpracy zawarta jest na czas nieokreślony z zastrzeżeniem, iż w przypadku nie podpisania przez Strony Kontraktu Rocznego na kolejny okres, Umowa o współpracy wygasa z upływem 6 miesięcznego terminu liczonego od daty wygaśnięcia ostatniego Kontraktu Rocznego.
Kontrakt Roczny zawarty został na czas określony – do dnia 31.12.2014r .
Wartość każdej z ww. umów, w okresie jej obowiązywania szacowana jest na kwotę przekraczającą 10 % kapitałów własnych TIM SA. Warunki ww. umów nie odbiegają od standardów rynkowych stosownych w umowach tego typu. Umowy nie zawierają warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych, których maksymalna wartość mogłaby przekroczyć 10 % ich wartości oraz zostały zawarte na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Umowy, o których mowa powyżej, spełniają kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż ich wartość przekracza 10 % kapitałów własnych TIM SA.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2014-06-05, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2014-06-05, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj