Zawarcie znaczącej umowy

Data sporządzenia

2015-01-09

Raport bieżący nr

1/2015

 

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach informuje, iż w dniu 08.01.2015r wpłynął do TIM SA podpisany egzemplarz Umowy ramowej z partnerem handlowym zawartej pomiędzy TIM SA a Eaton Electric Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku , datowanej na dzień 02.01.2014r.
Przedmiotem Umowy o współpracy jest określenie ogólnych zasad współpracy w zakresie sprzedaży przez Eaton Electric Sp. z o.o. na rzecz TIM SA materiałów elektrotechnicznych.
Wyżej wymieniona umowa jest umową ramową, co oznacza, że każdorazowo podstawą do jej realizacji są składane przez TIM SA zamówienia towaru określające m.in. asortyment, ilość zamawianego towaru oraz termin dostawy.
Umowa ramowa zawarta jest na czas określony: 3 lata od dnia jej zawarcia.
Wartość ww. umowy, szacowana jest na kwotę przekraczającą 10 % kapitałów własnych TIM SA. Warunki ww. umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosownych w umowach tego typu. Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych, których maksymalna wartość mogłaby przekroczyć 10 % jej wartości oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Umowa, o której mowa powyżej, spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej szacowana wartość przekracza 10 % kapitałów własnych TIM SA.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-01-09, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2015-01-09, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj