Zawarcie znaczącej umowy

Data sporządzenia

2016-07-14

Raport bieżący nr

36/2016

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 14.07.2016r wpłynął do TIM SA podpisany egzemplarz: Umowy o współpracy Nr HM 410-1005/1131/UW/2016 _dalej : Umowa o współpracy_ oraz Kontraktu Rocznego Nr HM 410-1005/131/KR/2016 na rok 2016 _ dalej : Kontrakt Roczny_, zawartych pomiędzy TIM SA , Kaczmarek Electric SA z siedzibą w Wolsztynie oraz TELEFONIKA KABLE SA z siedzibą w Myślenicach _ dalej : Sprzedający_, datowanych na dzień 20.06.2016r.

Przedmiotem Umowy o współpracy jest określenie ogólnych zasad współpracy w zakresie sprzedaży przez TELEFONIKA KABLE SA na rzecz TIM SA oraz Kaczmarek Electric SA towarów wyprodukowanych przez TELEFONIKA KABLE SA tj. kabli i przewodów.
Przedmiotem Kontraktu Rocznego jest określenie szczegółowych warunków handlowych ww. produktów pomiędzy TIM SA, Kaczmarek Electric SA a TELEFONIKA KABLE SA obowiązujących w 2016r.
Wyżej wymienione umowy są umowami ramowymi, co oznacza, że każdorazowo podstawą do ich realizacji będą składane przez TIM SA zamówienia towaru określające m.in. asortyment, ilość zamawianego towaru oraz termin dostawy.
Umowa o współpracy zawarta jest na czas nieokreślony z zastrzeżeniem, iż w przypadku nie podpisania przez Strony Kontraktu Rocznego na kolejny okres, Umowa o współpracy wygasa z upływem 12 miesięcznego terminu liczonego od daty wygaśnięcia ostatniego Kontraktu Rocznego.
Kontrakt Roczny zawarty został na okres do dnia 31.12.2016r.
Wartość ww. umów, w okresie ich obowiązywania, szacowana jest na kwotę przekraczającą 10 % kapitałów własnych TIM SA. Warunki ww. umów nie odbiegają od standardów rynkowych stosownych w umowach tego typu. Tytułem zabezpieczenia należności pieniężnych Sprzedającego wynikających z Umowy o współpracy oraz zawartych na jej podstawie Kontraktów Rocznych i wszelkich realizowanych na jej podstawie transakcji handlowych TIM SA zobowiązała się do ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla własnego in blanco z deklaracją wekslową na kwotę odpowiadającą zadłużeniu TIM SA u Sprzedającego z tytułu niezapłaconych faktur za towary dostarczone na podstawie wyżej wymienionej umowy _ w tym także odsetki _ w dniu wypełnienia weksla przez Sprzedającego, w terminie do dnia 31.07.2016r.
Umowy, o których mowa powyżej, spełniają kryterium umowy znaczącej, zgodnie z przyjętami przez Zarząd standardami raportowania, z uwagi na fakt, iż ich szacunkowa wartość przekracza 10 % kapitałów własnych TIM SA.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-07-14, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2016-07-14, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj