Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 02.02.2004r został zawarty pomiędzy TELE – FONIKĄ Kable SA z siedzibą w Myślenicach a TIM SA z siedzibą we Wrocławiu Kontrakt Roczny nr HM410-1005/KR/2004 na rok 2004.
Wyżej wymieniony kontrakt określa szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami w/w kontraktu w zakresie dostawy i dystrybucji wyrobów kablowych na rok 2004. TIM SA szacuje, iż w 2004r dokona na podstawie w/w kontraktu zakupów na kwotę 42.000.000 PLN.
Kryterium uznania w/w umowy za znaczącą stanowi wartość przedmiotu kontraktu przekraczająca 10 % kapitałów własnych Emitenta.

 

Raport bieżący nr 2/04

drukuj