Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną TIM SA

Data sporządzenia

2016-08-09

Raport bieżący nr

39/2016

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 09.08.2016r spółka 3LP SA z siedzibą w Siechnicach, w której TIM SA posiada 100 % akcji, podpisała umowę z firmą SSI Schaffer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy, o której mowa powyżej, jest wytworzenie, dostarczenie do miejsca dostawy – Centrum Logistycznego w Siechnicach oraz montaż i instalacja w miejscu dostawy przez SSI Schaffer Sp. z o.o. na rzecz 3LP SA urządzeń: systemu przenośników, stacji pakowni i sortera wysyłkowego.
Z tytułu wykonania przedmiotu umowy firmie SSI Schaffer Sp. z o.o. przysługiwało będzie wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości 660 950 Eur _słownie : sześćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt EUR_. Do wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obliczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z postanowieniami ww. umowy termin oddania urządzeń do użytkowania określony został przez Strony ww. umowy na dzień 11.03.2017r.
Warunki ww. umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosownych w umowach tego typu.
Maksymalna wysokość kar umownych z tytułu nienależytego wykonania postanowień umowy wynosi 20 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa powyżej.
Łączna wartość umów zawartych pomiędzy 3LP SA oraz SSI Schaffer Sp. z o.o. w 2016r stanowi kwotę w wysokości 3.882.130 EUR.
W latach 2015 – 2016 umowy zawarte przez TIM SA i spółkę zależną TIM SA – 3LP SA z firmą SSI Schaffer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przekroczyły wartość 10 % kapitałów własnych TIM SA. Mając na uwadze powyższe Zarząd TIM SA , zgodnie z przyjętymi standardami raportowania, uznał ww. umowę za umowę znaczącą.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-08-09, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2016-08-09, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj