Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną TIM SA

Data sporządzenia

2016-07-12

Raport bieżący nr

35/2016

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 12.07.2015r spółka 3LP SA z siedzibą w Siechnicach, w której TIM SA posiada 100 % akcji, podpisała umowę z firmą SSI Schaffer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, datowaną na dzień 08.07.2016r. 

Przedmiotem umowy, o której mowa powyżej, jest wytworzenie, dostarczenie do miejsca dostawy – Centrum Logistycznego w Siechnicach oraz montaż i instalacja w miejscu dostawy przez SSI Schaffer Sp. z o.o. na rzecz 3LP SA urządzeń: automatycznego magazynu pojemnikowego z systemem przenośników i stacjami kompletacji „goods to man”.
Z tytułu wykonania przedmiotu umowy firmie SSI Schaffer Sp. z o.o. przysługiwało będzie wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości 3 221 180 Eur _ słownie : trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt EUR _. Do wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obliczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z postanowieniami ww. umowy termin oddania urządzeń do użytkowania określony został przez Strony ww. umowy na dzień 11.03.2017r.
Warunki ww. umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosownych w umowach tego typu.
Maksymalna wysokość kar umownych z tytułu nienależytego wykonania postanowień umowy wynosi 20 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa powyżej.
W latach 2015 – 2016 umowy zawarte przez TIM SA i spółkę zależną TIM SA – 3LP SA z firmą SSI Schaffer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przekroczyły wartość 10 % kapitałów własnych TIM SA. Majac na uwadze powyższe Zarząd TIM SA , zgodnie z przyjętymi standardami raportowania, uznał ww umowę za umowę znaczącą.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-07-12, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2016-07-12, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj