Zawarcie znaczącej umowy przez TIM SA

(Emitent – PAP – środa, 16 listopada 19:02)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 16.11.2005r zawarta została pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie SA a TIM SA Umowa o Kredyt Odnawialny Nr PBP/ZDS/KR-O/0006/05.

Na mocy wyżej wymienionej umowy Bank Handlowy w Warszawie SA udostępnił TIM SA kredyt odnawialny na okres od dnia 23 listopada 2005r do dnia 22 listopada 2007r. Kwota kredytu wynosi 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych). Kredyt, o którym mowa powyżej, wykorzystany zostanie w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu rewolwingowego udzielonego TIM SA przez Bank Handlowy w Warszawie SA na podstawie Umowy o Kredyt Rewolwingowy Nr WRO/KR/0156/04 z dnia 29 listopada 2004, a następnie w celu finansowania bieżącej działalności gospodarczej.

Zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań TIM SA z tytułu ww. umowy jest zastaw rejestrowy ustanowiony na rzeczach ruchomych oznaczonych co do gatunku wraz z cesją z praw z polisy ubezpieczeniowej.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10 % kapitałów własnych Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 35/2005

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-11-16 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2005-11-16 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj