Zawarcie znaczącej umowy przez TIM SA

(Emitent – PAP – środa, 16 listopada 09:33)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 15.11.2005r otrzymał informację o podpisaniu w dniu 14.11.2005r przez Bank Handlowy w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie aneksu nr 1 do Umowy kredytowej nr WRO/KRB/0155/04 z dnia 29.11.2004r zawartej z TIM SA oraz Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr WRO/KB/0092/05 zawartej z TIM SA.

Zgodnie z postanowieniami aneksu, o którym mowa powyżej, zmieniony został termin ostatecznej spłaty kredytu udzielonego TIM SA na mocy Umowy kredytowej nr WRO/KRB/0155/04 z dnia 29.11.2005r na dzień 21.11.2005r.

Na mocy Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr WRO/KB/0092/05, o której mowa powyżej, Bank Handlowy w Warszawie SA udostępnił TIM SA kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 5.000.000,00 PLN ( słownie: pięć milionów złotych ). Kredyt, o którym mowa powyżej, wykorzystany zostanie w celu finansowania bieżącej działalności gospodarczej TIM SA, w tym między innymi na spłatę kredytu udzielonego TIM SA przez Bank Handlowy w Warszawie SA na mocy Umowy kredytowej nr WRO/KRB/0155/04, o której mowa powyżej.

Termin spłaty kredytu ustalony został na dzień 19 stycznia 2007r. Zabezpieczeniem należytego wykonania ww. umowy kredytowej jest zastaw rejestrowy ustanowiony na rzeczach ruchomych oznaczonych co do gatunku o wartości 6.000.000,00 PLN ( słownie: sześć milionów złotych) wraz z cesją z praw z polisy ubezpieczeniowej.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10 % kapitałów własnych Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 34/2005

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-11-16 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2005-11-16 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

 

drukuj