Zawarcie znaczącej umowy przez TIM SA

(Emitent – PAP – środa, 9 listopada 19:55)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 09.11.2005r zawarta została umowa pomiędzy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, a TIM SA. Na mocy wyżej wymienionej umowy Bank udzielił TIM SA kredytu rewolwingowego w kwocie 5.000.000 PLN ( słownie: pięć milionów złotych). Okres wykorzystania wyżej wymienionego kredytu przez TIM SA zamyka się datą 25 kwietnia 2007r. Środki pozyskane z wyżej wymienionego kredytu przeznaczone zostaną na finansowanie bieżącej działalności TIM SA. Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10 % kapitałów własnych Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 33/2005

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-11-09 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

2005-11-09 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj