Zawarcie znaczącej umowy przez TIM SA

Emitent – PAP – środa, 7 lipca 19:08 – Raport bieżący 18/04)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 07.07.2004r Zarząd TIM SA powziął wiadomość o podpisaniu umowy zawartej pomiędzy TIM SA a firmą EnergiaPro Koncern Energetyczny SA z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotem ww. umowy jest sprzedaż przez TIM SA na rzecz firmy EnergiaPro Koncern Energetyczny SA kabli i przewodów elektroenergetycznych SN i nN. Łączna wartość przedmiotu ww.umowy wynosi 10.792.298,50 zł ( słownie: dziesieć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy ) brutto. Przedmiotowa umowa przewiduje następujące kary umowne: a) za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia – w wysokości 1% niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki, b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od drugiej strony umowy – w wysokości 5 % łącznej warości przedmiotu umowy, c) w okresie gwarancyjnym za zwłokę w naprawie lub wymianie przedmiotu zamówienia na nowy – w wysokości 5 % jego wartości za każdy dzień zwłoki.Zapłata kar umownych o których mowa powyżej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą stanowi wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10 % kapitałów własnych emitenta.

Par. 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 16.10.2001r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentó papierów wartościowych ( Dz. U. 01, nr 139, poz.1569 z późn. zm )

drukuj