Zawarcie znaczacej umowy przez TIM SA

(Emitent – PAP – czwartek, 27 maja 17:07 – Raport bieżący 12/04)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje o zawarciu w dniu 27.05.2004r umowy przez TIM SA z firmą Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych i Elektroenergetycznych „PROTEL” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy al. Armii Krajowej 53.Przedmiotem wyżej wymienionej umowy jest sprzedaż przez TIM SA na rzecz Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych i Elektroenergetycznych „PROTEL” Sp. z o.o.materiałów elektrotechnicznych o łącznej wartości 1.614.575,52 zł brutto( słownie: jeden milion sześćset czternaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze ).
Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą stanowi wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10 % kapitałów własnych emitenta.

Par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2001r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ( Dz. U. 01, nr 139, poz. 1569 z późn. zm ).

drukuj