Zawarcie znaczącej umowy przez TIM SA

(Emitent – PAP – piątek, 19 stycznia 09:16)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 18.01.2007r zawarty został pomiędzy TIM SA z siedzibą we Wrocławiu a Bankiem Handlowym w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie Aneks nr 2 do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr WRO/KB/0092/05 z dnia 14 listopada 2005r .

Zgodnie z ww. umową Bank udzielił TIM SA kredytu w wysokości 5.000.000 PLN( słownie: pięć milionów złotych ).

Na mocy ww. aneksu zmianie uległ termin spłaty ww. kredytu, który określony został na dzień 18 stycznia 2008r.

Ponadto na mocy ww aneksu zmianie uległy zasady oprocentowania ww. kredytu. Zgodnie z przedmiotowym aneksem od kwoty pozostającego do spłaty kredytu Bank naliczy odsetki według zmiennej stopy procentowej równej T/N WIBOR z każdego okresu odsetkowego z zastrzeżeniem, że w dni nie będące dniami roboczymi w Banku , z ostatniego dnia roboczego , plus 0,50 % w skali roku.

Kryterium uznania ww. za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10 % kapitałów własnych Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 3/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-01-19 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-01-19 Mariola Połetek Prokurent

drukuj