Zawarcie znaczącej umowy przez TIM SA

(Emitent – PAP – środa, 30 sierpnia 00:15)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 29.08.2006r zawarta została pomiędzy Gminą Święta Katarzyna a TIM SA umowa na mocy której Spółka nabyła prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o łącznej powierzchni 160.416 m.kw. , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 544/41, 544/42, 544/43 i 544/44, położonej w Siechnicach, Gmina Święta Katarzyna.

Na nieruchomości , o której mowa powyżej Spółka ma zamiar wybudować nowe centrum logistyczne.

Cena nabycia ww. nieruchomości wynosi 4.894.640 zł ( słownie: cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych).

Spółka zobowiązała się w ww. umowie do zabudowania przedmiotowej nieruchomości w terminie 2 lat od nia nabycia pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 200.000 zł za każdy rozpoczęt rok zwłoki.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10 % kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 32/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-08-29 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-08-29 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj