Zawarcie znaczącej umowy przez TIM SA

(Emitent – PAP – czwartek, 30 marca 20:16)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 29.03.2006r zawarty został Aneks nr 1 do Umowy o Kredyt Odnawialny Nr PBP/ZDS/KR-0/0006/05 z dnia 16 listopada 2005r. zawartej pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie, a TIM SA. Na mocy ww. aneksu zmieniony został par. 3 ww. umowy, który uzyskał następujące brzmienie: ” Kwota Kredytu wynosi: 1) 5.000.000,00 zł ( słownie: pięć milionów złotych ) w okresie od dnia 23 listopada 2005r do dnia 30 marca 2006r, 2) 10.000.000,00 zł ( słownie: dziesięć milionów złotych ) w okresie od dnia 31 marca 2006r do dnia 22 listopada 2007r . Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10 % kapitałów własnych Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 7/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-03-30 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-03-30 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj