Zawarcie znaczącej umowy przez TIM SA

(Emitent – PAP – środa, 29 marca 20:19)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 29.03.2006r zawarty został pomiędzy Bankiem Śląskim SA z siedzibą w Katowicach a TIM SA Aneks nr 4 do umowy nr 18931/20045/2004 o kredyt złotowy obrotowy z dnia 30.11.2004r, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 05.09.2005r, aneksem nr 2 z dnia 24.11.2005r oraz aneksem nr 3 z dnia 16.12.2005r. Zgodnie z ww umową Bank udzielił TIM SA kredytu w wysokości 5.000.000 zł ( słownie: pięć milionów złotych ). Termin spłaty ww. kredytu określony został na dzień 28.11.2008r. Zgodnie z aneksem nr 4 do ww. umowy Strony zmieniły termin spłaty ww. kredytu na dzień 28.03.2006r. Na mocy ww. aneksu Bank udzielił ponadto TIM SA kredytu w wysokości 10.000.000 zł ( słownie: dziesięć milionów złotych ) na okres od dnia 29.03.2006r do dnia 25.11.2008r. Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10 % kapitałów własnych Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 6/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-03-29 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-03-29 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj