Zawarcie znaczącej umowy przez TIM SA

(Emitent – PAP – sobota, 18 marca 12:54)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym podaje do publicznej wiadomości , iż w dniu 17.03.2006r otrzymał informację, o zawarciu w dniu 13.03.2006r umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego nr 11/2006/WR50 pomiędzy Hestią SA z siedzibą w Sopocie a TIM SA. Na mocy ww. umowy Hestia SA zdeklarowała się wystawiać na rzecz TIM SA gwarancje ubezpieczeniowe następujących rodzajów: gwarancje zapłaty wadium, gwarancje należytego wykonania kontraktu i należytego usunięcia wad lub usterek. Maksymalna kwota z tytułu wszystkich gwarancji wystawianych na podstawie ww. umowy nie może przekroczyć kwoty 4.000.000 PLN ( słownie: cztery miliony złotych ). Zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań TIM SA wynikających z ww. umowy jest 10 weksli in blanco wystawionych przez Spółkę. Kryterium uznania ww.umowy za znaczącą jest wartośc umowy przekraczająca 10 % kapitałów własnych Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 5/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-03-18 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-03-18 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

drukuj