Zawarcie znaczacej umowy przez TIM SA

(Emitent – PAP – sobota, 18 marca 12:26)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 17.03.2006r zawarta została pomiędzy PZU SA z siedzibą w Warszawie a TIM SA Umowa o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych.W ramach ww. umowy PZU SA zobowiązała się udzielać TIM SA następujących gwarancji kontraktowych : gwarancji należytego wykonania kontraktu, gwarancji usunięcia wad, gwarancji należytego wykonania umowy , na zasadach określonych w ww. umowie.Maksymalny limit zaangażowania PZU z tytułu wszystkich współobowiązujących kontraktowych gwarancji umownych udzielonych na podstawie ww. umowy wynosi 3 500 000,00 PLN ( słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych ).Umowa, o której mowa powyżej zawarta została na czas nieokreślony. Zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań wynikających z ww. umowy są trzy weksle własne in blanco wystawione przez Spółkę. Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10 % kapitałów własnych Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 4/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-03-18 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-03-18 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

drukuj