Zawarcie znaczącej umowy przez TIM SA

(Emitent – PAP – środa, 17 grudnia 14:41)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 16.12.2005r został zawarty aneks nr 3 do umowy nr 18931/20045/2004 o kredyt złotowy obrotowy z dnia 30 listopada 2004r, zawartej pomiędzy ING Bankiem Śląskim SA z siedzibą w Katowicach, a TIM SA.

Zgodnie z umową, o której mowa powyżej, ING Bank Śląski SA udzielił TIM SA kredytu w wysokości 5.000.000,00 PLN ( słownie: pięć milionów złotych).

Na mocy aneksu nr 3 do ww. umowy, zawartego w dniu 16 grudnia 2005r, ING Bank Śląski SA przedłużył czas udostępnienia TIM SA kredytu, o którym mowa powyżej , do dnia 25.11.2008r.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10 % kapitałów własnych Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 37/2005

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-12-17 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

drukuj