Zawarcie znaczącej umowy przez TIM SA

(Emitent – PAP – środa, 25 listopada 09:19)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 24 listopada 2005r, został zawarty aneks nr 2 do umowy nr 18931/20045/2004 o kredyt złotowy obrotowy z dnia 30 listopada 2004r , zawartej pomiędzy ING Bankiem Śląskim SA z siedzibą w Katowicach, a TIM SA z siedzibą we Wrocławiu.

Zgodnie z umową, o której mowa powyżej ING Bank Śląski SA udzielił TIM SA kredytu w wysokości 5.000.000,00 PLN ( słownie: pięć milionów złotych).

Na mocy aneksu nr 2 do ww. umowy, zawartego w dniu 24 listopada 2005r, ING Bank Śląski SA przedłużył czas wykorzystania przez TIM SA kredytu, o którym mowa powyżej na okres od dnia 30 listopada 2005r do dnia 24 listopada 2006r. Termin spłaty ww. kredytu określony został przez strony ww. umowy na dzień 25 listopada 2006r.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu, o którym mowa powyżej jest zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych o wartości nie niższej niż 6.500.000,00 PLN ( słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych).

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10 % kapitałów własnych Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 36/2005

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-11-25 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2005-11-25 Mariola Połetek Prokurent

drukuj