Zawarcie znaczącej umowy przez TIM SA

(Emitent – PAP – piątek, 2 marca 09:14)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 01.03.2007r Spółka zawarła umowę z Energia Pro Koncern Energetyczny SA z siedzibą we Wrocławiu na dostawę muf, głowic kablowych i taśm. Łączna wartość dostaw, które będą realizowane na mocy ww umowy wynosi 2.195.671,90 PLN netto. Umowa zawarta została na czas określony do dnia 31.12.2007r.

 

Kryterium uznania ww. za znaczącą – łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z ww. podmiotem przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 20/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-02 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-03-02 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

drukuj