Zawarcie znaczącej umowy z Coface Poland Faktoring Sp. z o.o.

Data sporządzenia

2015-07-08

Raport bieżący nr

27/2015

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 08. 07.2015r podpisany został przez TIM SA Aneks nr 1/2015 z dnia 07.07.2015r do Umowy faktoringowej nr 1347/2014 z dnia 29.09.2014r zawartej pomiędzy TIM SA a Coface Poland Faktoring Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Na mocy ww. aneksu do umowy faktoringowej zwiększony został przyznany przez Coface Poland Faktoring Sp. z o.o. dla TIM SA limit w zakresie finansowania wierzytelności TIM SA objętych ww. umową faktoringową z dotychczasowego w wysokości 15 mln PLN ( piętnaście milionów złotych ) na nowy w wysokości 19 mln PLN ( dziewiętnaście milionów złotych).
Przedmiotem umowy faktoringowej, o której mowa powyżej, jest świadczenie przez Faktora – Coface Poland Factoring Sp. z o.o. usług faktoringowych na rzecz TIM SA.
Tytułem zabezpieczenia roszczeń wynikających z ww. umowy spółka TIM SA wystawiła weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zgodnie z którą Faktor ma prawo wypełnić ww. weksel do kwoty niespłaconej w całości lub w części wymagalnej wierzytelności wraz z odsetkami i innymi należnościami Faktora wynikającymi z ww. umowy oraz dokonała cesji praw z polisy ubezpieczeniowej nr 347725 zawartej z Atradius Credit Insurance NV SA Oddział w Polsce.
Umowa o której mowa powyżej zawarta jest na czas nieokreślony.
Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych, których maksymalna wartość mogłaby przekroczyć 10 % jej wartości oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Umowa, o których mowa powyżej, spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych TIM SA.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-07-08, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2015-07-08, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj