Zawarcie znaczącej umowy z firmą Schneider Electric Polska Sp. z o.o.

Data sporządzenia

2015-07-08

Raport bieżący nr

26/2015

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 08. 07.2015r podpisany został przez TIM SA Aneks nr 4 /2015 z dnia 31.03.2015r do Umowy Partnerskiej nr K-2674/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r zawartej pomiędzy TIM SA a Schneider Electric Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie . Przedmiotem Umowy o współpracy handlowej, o której mowa powyżej, jest określenie ogólnych zasad współpracy w zakresie sprzedaży przez Schneider Electric Polska Sp. z o.o. na rzecz TIM SA towarów wyprodukowanych przez Schneider Electric Polska Sp. z o.o. Przedmiotem Aneksu nr 4/2015 do Umowy Partnerskiej nr K-2674/2014 jest określenie szczegółowych warunków handlowych dotyczących kupna- sprzedaży ww. produktów pomiędzy TIM SA a Schneider Electric Polska Sp. z o.o. obowiązujących w 2015r. Wyżej wymieniona umowa jest umową ramową, co oznacza, że każdorazowo podstawą do jej realizacji będą składane przez TIM SA zamówienia towaru określając e m.in. asortyment, ilość zamawianego towaru oraz termin dostawy. Umowa o współpracy handlowej , o której mowa powyżej zawarta jest na czas nieokreślony. Zarząd TIM SA szacuje, iż w 2015r wartość wyżej wymienionej umowy przekroczy 10 % kapitałów własnych TIM SA. Warunki ww. umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosownych w umowach tego typu. Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych, których maksymalna wartość mogłaby przekroczyć 10 % jej wartości oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa, o których mowa powyżej, spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza 10 % kapitałów własnych TIM SA.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-07-08, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2015-07-08, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj