Zawarcie znaczącej umowy

(Emitent – PAP – sobota, 30 czerwca 21:13)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 29.06 2007r, Emitent zawarł umowę z firmą Alfa – Dach Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Na mocy ww. umowy Emitent powierzył firmie Alfa- Dach Sp. z o.o. budowę Magazynu Centralnego TIM SA w Siechnicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wartość brutto ww. umowy wynosi 60.600 tys. PLN . Maksymalny limit kar za opóźnienie określony został w ww. umowie jako 10 % ustalonej kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

 

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10 % kapitałów własnych Emitenta.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 47/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-30 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-06-30 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

drukuj