Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji TIM S.A.

Data sporządzenia

2019-11-25

Raport bieżący nr

39/2019

 

TIM SA z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „TIM SA” lub, „Spółka”_ działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 25 listopada 2019 r została poinformowana przez Norges Bank z siedzibą w Oslo, Norwegia _dalej:”Norges Bank”_ o zbyciu przez ww. podmiot w dniu 20 listopada 2019 r akcji TIM SA. Jednocześnie TIM SA informuje, iż zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Norges Bank, o którym mowa powyżej, po zawarciu ww. transakcji, Norges Bank posiadał 1.095.642 akcje TIM SA co stanowi udział w wysokości 4,94 % w kapitale zakładowym Spółki. Ww. akcje uprawniają do 1.095.642 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 4,94 % w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA. Przed transakcją zbycia akcji, o której mowa powyżej, Norges Bank posiadał akcje stanowiące udział w wysokości 5,02 % w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-11-25, Piotr Nosal – Członek Zarządu
2019-11-25, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj