Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji TIM S.A.

 

Data sporządzenia

2024-01-31

Raport bieżący nr

4/2024

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”, „Emitent” lub „TIM S.A.”_ informuje, że w dniu 31 stycznia 2024 r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza – FEGA _ Schmitt Elektrogroßhandel GmbH z siedzibą w Ansbach, Niemcy _”Akcjonariusz” lub „FEGA”_ oraz następujących podmiotów dominujących względem Akcjonariusza, tj. Würth Elektrogroßhandel GmbH _ Co. KG z siedzibą w Künzelsau, Niemcy oraz Pana Reinholda Adolfa Würth _łącznie jako „Podmioty Dominujące”_ zawiadomienia przekazane na podstawie art. 69 i art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa o ofercie”_, o bezpośrednim nabyciu przez Akcjonariusza, oraz pośrednim nabyciu przez Podmioty Dominujące 21 373 973 akcji Spółki _”Akcje”_, co stanowi udział w wysokości 96,28% w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniają do 21 373 973 głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., co stanowi udział w wysokości 96,28% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Nabycie akcji nastąpiło w wyniku wezwania na sprzedaż akcji TIM S.A. ogłoszonego przez FEGA na podstawie art. 72a ust. 1 Ustawy o ofercie, rozliczonego za pośrednictwem systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW w dniu 31 stycznia 2024 r.

Zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami:

1_zarówno Akcjonariusz, jak i Podmioty Dominujące nie posiadały akcji TIM S.A. przed nabyciem, o którym mowa powyżej,
2_na dzień 31.01.2024 roku Akcjonariusz bezpośrednio, a Podmioty Dominujące pośrednio posiadają 21 373 973 akcje Spółki _”Akcje”_, co stanowi udział w wysokości 96,28% w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniają do 21 373 973 głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., co stanowi udział w wysokości 96,28% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
3_następujące podmioty zależne odpowiednio od Akcjonariusza i Podmiotów Dominujących posiadają akcje Spółki:

a_ Würth Elektrogroßhandel GmbH _ Co. KG, która jest podmiotem zależnym od Pana Reinholda Adolfa Würth, posiada 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu FEGA, która posiada bezpośrednio 21 373 973 _dwadzieścia jeden milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy_ akcje zwykłe na okaziciela TIM S.A., stanowiące udział w wysokości 96,28% w kapitale zakładowym TIM S.A. i udział w wysokości 96,28% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
b_Spółka, która posiada 228 755 _dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć_ akcji własnych, stanowiących udział w wysokości 1,03% w kapitale zakładowym TIM S.A. oraz udział w wysokości 1,03% w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu _przy czym Spółka nie może wykonywać prawa głosu z tych akcji na Walnym Zgromadzeniu_ jest spółką zależną od Pana Reinholda Adolfa Würtha, Würth Elektrogroßhandel GmbH _ Co. KG oraz Akcjonariusza,

4_nie istnieją podmioty trzecie, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie, tj. uprawnione na podstawie umowy z Akcjonariuszem, Würth Elektrogroßhandel GmbH _ Co. KG ani Panem Reinholdem Adolfem Würth do wykonywania prawa głosu z akcji TIM S.A.
5_zarówno Akcjonariusz jak i Podmioty Dominujące nie posiadają prawa głosu z akcji, do których nabycia ww. podmioty są uprawnione lub zobowiązane jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne,
6_ zarówno Akcjonariusz jak i Podmioty Dominujące nie posiadają prawa głosu z akcji, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2024-01-31, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2024-01-31, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
2024.01.31 Notification Reinhold Adolf Wurth company sig
342 KB
pdf
2024.01.31 Notification Wurth Electrogrosshandel Company sig
341 KB
pdf
2024.01.31 Notification Fega Company sig
339 KB