Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji TIM SA

Data sporządzenia

2017-03-07

Raport bieżący nr

8/2017

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 07 marca 2017r została poinformowana przez Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny _dalej „Fundusz”_, iż w wyniku nabycia akcji TIM SA w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 1 marca 2017r, Fundusz zwiększył stan posiadania akcji powyżej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem Funduszu, o którym mowa powyżej, przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 1.065.649 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,80 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.065.649 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,80 % ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z oświadczeniem Funduszu, o którym mowa powyżej, po rozliczeniu ww. transakcji w dniu 1 marca 2017r na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajdowało się 1.565.649 sztuk akcji Spółki, stanowiących 7,05 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do1.565.649 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 7,05 % ogólnej liczby głosów.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2017-03-07, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2017-03-07, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj