Zawiadomienie o zbyciu akcji TIM SA

Data sporządzenia

2015-04-22

Raport bieżący nr

10/2015

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 21 kwietnia 2015r została poinformowana przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( zwane dalej „Towarzystwo”), działające w imieniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, że liczba akcji TIM SA posiadanych przez ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego spadła poniżej progu 5 %.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki TIM S.A. było zbycie akcji Spółki w dniu 17 kwietnia 2015r.
Zgodnie z oświadczeniem Towarzystwa, przed zmianą udziału ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał 1 215 828 akcji TIM S.A., co stanowiło udział w wysokości 5,48 % w kapitale zakładowym Spółki. Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dawały 1 215 828 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,48 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.
Według stanu na dzień 21 kwietnia 2015r ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał 777 589 akcji TIM SA , które dawały prawo do 777 589 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 3,50 % w kapitale zakładowym TIM SA i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-04-22, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2015-04-22, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj