Zawiadomienie o zbyciu akcji TIM SA

Data sporządzenia

2015-09-15

Raport bieżący nr

29/2015

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 14 września 2015r została poinformowana przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ( dawniej: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) zwane dalej „Towarzystwo”, że stan posiadania akcji TIM SA przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo spadł poniżej progu 5 % głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki TIM S.A. było zbycie akcji Spółki w dniu 08 września 2015r przez NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
Zgodnie z oświadczeniem Towarzystwa, przed zmianą udziału fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 1 133 212 akcji TIM S.A., co stanowiło udział w wysokości 5,10 % w kapitale zakładowym Spółki. Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo dawały łącznie 1 133 212 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.
Zgodnie z oświadczeniem Towarzystwa, według stanu na dzień przekroczenia, fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 1 046 143 akcje TIM SA , które dawały prawo do 1 046 143 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 4,71 % w kapitale zakładowym TIM SA i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-09-15, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2015-09-15, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj