Zawiadomienie o zbyciu akcji TIM SA przez ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Data sporządzenia

2011-09-13

Raport bieżący nr

18/2011

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 12 września 2011r została poinformowana przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( zwane dalej „Towarzystwo”), działające w imieniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego , że w wyniku zbycia akcji TIM SA łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki TIM SA posiadanych ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego spadła poniżej progu 10% głosów.
Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki TIM S.A. było zbycie akcji spółki w dniu 08 września 2011r.
Zgodnie z oświadczeniem Towarzystwa, przed zmianą ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, posiadał 2.180.400 szt. akcji TIM S.A., co stanowiło 10,006% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dawały 2.180.400 głosów na walnym zgromadzeniu TIM S.A., co stanowiło 10,006% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.
Po zmianie ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego posiada 2.178.169 sztuk Akcji , co stanowi 9,996% kapitału zakładowego TIM SA i ogólnej liczby głosów na WZA TIM SA.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2011-09-13, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2011-09-13, Maciej Posadzy – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych

drukuj