Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji TIM SA

Data sporządzenia

2017-03-07

Raport bieżący nr

7/2017

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 06 marca 2017r została poinformowana przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK _zwany dalej „Aviva OFE”_, iż w związku z transakcjami zbycia akcji spółki TIM SA zawartymi w dniu 27 lutego 2017r Aviva OFE zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5 %.

Zgodnie z oświadczeniem Aviva OFE, o którym mowa powyżej, przed dokonaniem rozliczenia ww. transakcji na dzień 28 lutego 2017r Aviva OFE posiadał 1.230.418 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,54 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.230.418 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,54 % ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z oświadczeniem Aviva OFE, o którym mowa powyżej, po rozliczeniu ww. transakcji na dzień 1 marca 2017r Aviva OFE posiadał 713.967 sztuk akcji Spółki, stanowiących 3,22 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 713.967 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 3,22 % ogólnej liczby głosów.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2017-03-07, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2017-03-07, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj